Dávkovanie OXYCHLORINE do bazénových vôd

Ekologická dezinfekcia a úprava pH bazénovej vody

Roztok OXYCHLORINE je bezpečný, nespôsobuje alergie, nedráždi pokožku, nosné ani očné sliznice. Rozkladá sa na bezpečné zdrojové látky (vodu a soľ), pričom ničí všetky druhy baktérií, spór, vírusov a piesni, medzi ktoré patrí napr. aj veľmi nebezpečná Legionella pneumophila a nezanecháva nebezpečné zbytkové produkty.

Vďaka týmto vlastnostiam je biocidný roztok optimálny k dezinfekcii a úprave bazénových vôd. Nezanecháva silný zápach po chlóre.

Zloženie biocídneho roztoku:

Aktívne látky Cas-No Einics-No Wt/vol% symboly

Chlorid sodný 7647-14-5 231-598-3 0,26 % NaCl

Kyselina chlórna 90-92-3 231-959-5 0,05 % HClO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chlornanové Ionty 7681-52-9 231-668-3 OCl

Voda 7732-18-5 231-791-2 99,69 % H2O

K dezinfekcii bazénových vôd sa používa biocidný roztok, ktorý má koncentráciu aktívneho chlóru 0,05 % (500 mg na liter), pH 6.5 - 7,5, ORP ( oxidačno-redukčný potenciál) v rozsahu + 800 až + 1100 mV..

K akým záverom sa dospelo pri aplikácii roztoku Oxychlorine do bazénových vôd ?

Konkrétne množstvo aplikovaného roztoku je podmienené množstvom bazénovej vody, počtom kúpajúcich sa v danom čase, rýchlosťou cirkulácie a pod.

Roztok OXYCHLORINE nevyžaduje osobitné režimové opatrenia pri skladovaní (ako je to potrebné v prípade bazénovej chémie), taktiež aplikácia roztoku do bazénovej vody nevyžaduje ochranné prostriedky pre zamestnancov, ako aj likvidáciu obalov po toxických chemikáliách podľa osobitných požiadaviek právnych noriem EU. Čas, potrebný na dekontamináciu bazénovej vody, bol podstatne kratší oproti bežným metódam. Roztok nespôsobuje počas prevádzky žiadne usadeniny v bazénových technológiách.

Kúpajúci zisťujú, že bazénová voda nepáchne po chlóre, zmizol pocit pálenia očí a výskyt rôznych negatívnych kožných reakcií, najmä u zamestnancov, ktorí sa v takomto prostredí pohybujú permanentne každý deň. Čas potrebný na dekontamináciu bazénovej vody je podstatne kratší oproti bežným metódam.

Roztok nespôsobuje žiadne usadeniny v bazénových technológiách na rozvodoch, v armatúrach, filtroch a preto nie je potrebné rozoberať tieto zariadenia z dôvodu ich čistenia a údržby. Práve naopak, roztok OXYCHLORINE postupne odstraňuje z rozvodov, armatúr a filtrov vodný kameň a iné anorganické usadeniny.

Skúsenosti z aplikácie OXYCHLORINE:

-efektívna metóda dezinfekcie a úpravy bazénovej vody,

-odstránenie zápachu po chlóre, pokožka kúpajúcich (najmä detí) nevykazuje podráždenie ako po chlóre,

-v bazénovej vode sa nezrážajú sedimenty a nevytvárajú sa usadeniny na bazénovej technológii,

-ORP bazénovej vody a jej čistota sa udržiava bez použitia bazénovej chémie,

-roztok je vhodné používať aj pri čistení, dezinfekcii a sterilizácii komunikačných priestorov pri bazénoch, v priestoroch prezliekarní, reštauračných zariadení a v priestoroch kde sú poskytované jednotlivé preventívno-liečebné procedúry.

Roztok v plnom rozsahu nahradí dávkovanie chlornanu sodného, Duozónu a ďalších chemikálií, určených na zabezpečenie hygieny bazénových vôd, na elimináciu vodného kameňa, slizu a rozvoja rias.

Aplikácia tohto roztoku nevyžaduje:

-zavedenie a aplikáciu osobitných režimových opatrení, ako v prípade dávkovania bazénovej chémie,

-pravidelné preškoľovanie zamestnancov, ktorých do náplne práce patrí skladovanie, dávkovanie a manipulácia s bazénovou chémiou,

-vedenie príslušnej administratívnej agendy v súlade s platnými právnymi normami,

-pravidelnú kontrolu dodržiavania pracovných povinností zo strany týchto zamestnancov,

-osobitné podmienky na skladovanie bazénovej chémie a na likvidáciu obalov,

-nebezpečenstvo, ktoré hrozí zamestnancom na zdraví v prípade zasiahnutia organizmu bazénovou chémiou.

Nie zanedbateľným je aj fakt, že v prípade postriekania tela (očí, tváre...) roztokom nedôjde k žiadnej ujme na zdraví, rovnako v prípade dávkovania väčšieho množstva roztoku nedôjde k ohrozeniu zdravia návštevníkov. Tým, že roztok zabraňuje ukladaniu sa vodného kameňa do systému bazénových technológií a zabraňuje vzniku slizu a rias, znížia sa náklady aj na odstraňovanie týchto problémov.

Dávkovanie:

Do bazénovej vody sa OXYCHLORINE dávkuje rovnakým spôsobom ako bazénová chémia, v súčasnej dobe používaná.

Výsledky aplikácie roztoku Oxychlorine preukazujú skutočnosť, že:

-každodenné pridávanie roztoku v pomere cca 1:1000 litrom zaručuje efektívnu dekontamináciu vody. Tieto informácie sú získané z mikrobiologických skúšok, ktoré vykonávajú nezávislé inštitúcie a ktoré sledujú, či chemické komponenty upravenej vody vyhovujú požadovaným štandardom,

-užívatelia sa v bazénoch kúpu vo vode bez zápachu chlóru, bez pálenia očí a bez výskytu negatívnych kožných reakcií,

-Oxychlorine je vhodný nielen pre ochranu bazénovej vody, ale je vhodný aj na čistenie priestorov bazénu, prezliekarní, ostatných priestorov spojených s bazénom alebo v súvislosti s poskytovaním ďalších služieb (sauny, masáže, kozmetika, reštauračné a ubytovacie zariadenia a ďalšie),

-čas, potrebný pre dekontamináciu bazénovej vody je ďaleko kratší, ako v prípade aplikácie klasickej bazénovej chémie.

Oxychlorine od niekoľkých sekúnd po niekoľko minút po aplikácii v likviduje patogénne mikroorganizmy,


1)Pozn. Čo je to aktívny chlór ? Voľný alebo aktívny chlór vypovedá o celkovom množstve elementárneho plynného chlóru (Cl2), kyseliny chlórnej a chlórnanu. Celkový chlór tak postupne v sebe zahŕňa NaOCI Ca(OCI)2, chloramíny, chloroform a iné, menej aktívne formy. Pri vysokej hodnote pH môže byť obsah voľného chlóru vysoký, ale väčšinou je vo forme chlornanu a preto bude ako sanitačný prostriedok neúčinný.

Ten istý obsah voľného chlóru pri nižšom pH je omnoho účinnejší. Znamená to, že určitá miera voľného chlóru ešte nezabezpečuje účinnosť. Podmienkou je, aby pH bolo nižšie ako 7.5 a vtedy sa rozhodujúce množstvo voľného chlóru zmení na aktívnu kyselinu chlórnu.

Resumé (zhrnutie)

OXYCHLORINE je možné aplikovať rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých priestoroch, prípadne dezinfekcia ponorením alebo striekaním), resp. môže byť súčasťou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.

OXYCHLORINE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd, tento produkt je možné bezpečne vypúšťať do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže byť použitý vo všetkých štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nevybieluje povrchy ani materiály, môže sa aplikovať vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá.

OXYCHLORINE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín.
Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože napodobňuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu.

V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný. Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd.

Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho použití. Práve naopak, roztok OXYCHLORINE je účinný aj v odpadových vodách a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by baktérie, vírusy, plesne a spory mali schopnosť vyvinúť odolnosť voči tomuto roztoku.


Create your website for free!