Viazaný chlór a astma detí...

02/04/2022

Stav "prechemizovania" bazénových vôd, ako aj priestorov prezliekarní, prístupových komunikácii k bazénom a k jednotlivým procedúram, priestorov reštauračných zariadení, ako aj ďalších prístupných miest v okolí wellness systémov v mnohých akuaparkoch negatívne vplýva na zdravie návštevníkov, zamestnancov, na životné prostredie a celkový rozvoj týchto podnikateľských aktivít.

Opatrenia v oblasti kontroly znečistenia životného prostredia a ochrany zdravia často nedržia krok s ekonomickým rozvojom týchto aktivít. Z týchto dôvodov sa termín "enivoronmentálne zdravie" začal používať v kontexte minimalizovania nebezpečenstva poškodzovania životného prostredia a stav zdravia obyvateľstva, ktorý je ovplyvňovaný práve životným prostredím.

Uznesením vlády SR bol schválený aktualizovaný akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR, ktorý určil medzi priority pre Ministerstvo zdravotníctva SR okrem iných aj kontrolu stavu rekreačných vôd a kúpalísk a postupné presadzovanie "enviromentálneho zdravia" a zdravotnej bezpečnosti aj v tejto oblasti, pretože "nebezpečenstvo z vody" patrí medzi základné riziká obyvateľstva, osobitne detí a mládeže.

Postupné znižovanie množstva a druhov karcinogénnych, teratogénnych, mutagénnych a ďalších škodlivých látok v životnom prostredí, osobitne v potravinovom reťazci a vo vode patrí už dnes medzi základné ciele environmentálnej politiky SR.

Viazaný chlór a astma - súvislosti a prevencie

Vďaka rýchlemu vývoju technológií úpravy vody, ktoré prinášajú inovácie aj do prevádzky bazénov, sú stále častejšie diskutované problémy, nad ktorými sa predtým privierali oči. V minulosti bola hlavnou výzvou pre technológov úprava bazénovej vody a hygienické zabezpečenie vody, vylučujúce vznik zdravotných komplikácií, spojených s návštevou bazénov a kúpalísk. So zdokonalením, sprístupnením a tiež zlacnením dávkovacej techniky a ďalších dezinfekčných systémov sa pozornosť prevádzkovateľov a orgánov poverených dohľadom nad prevádzkou verejných bazénov obracia aj inými smermi - k zdravotným rizikám spojeným s vedľajšími produktmi chlorácie.

Vedľajšie produkty chloracie (VPCH) je súhrnný názov pre celú radu chemických látok, ktoré sú vo vode formované reakciami chlóru s nečistotami, vnesenými do vody návštevníkmi. Hlavná súčasť VPCH je sledovaná ako tzv. obsah viazaného chlóru, ktorý je v súčasnosti akcentovaným parametrom kvality bazénovej vody. Aj napriek tomu, že niektoré ostatné zložky VPCH sú zaraďované medzi potencionálne ľudské karcinogény (napr. chloroform, THM), tieto látky bežne sledované nie sú. Viazaný chlór je daný koncentráciou chloraminov - mono-, di- a trichloraminu. V bazénovej vode prevláda monochloramin, naproti tomu trichloramin sa z vody vďaka nízkej rozpustnosti uvoľňuje a prevláda vo vzduchu bazénových hál. Trichloramin (NCl3) je vysoko tekutá látka, ktorá je v ovzduší bazénových hál prítomná ako v plynnej forme, tak i v podobe aerosólu a významne sa podieľa na tzv. chlórovom zápachu bazénov.

Aj keď si je zrejme každý prevádzkovateľ dobre vedomý toho, aký je vzduch v okolí bazénov agresívny, a ako ľahko podliehajú aj nerezové materiály v blízkosti bazénov skaze, sústavná snaha zaoberať sa vplyvom týchto látok na ľudské zdravie sa objavila iba nedávno. Väčšina návštevníkov je tiež oboznámená s tými menej závažnými účinkami viazaného chlóru na pokožku, oči a tiež sliznice, kde sú práve chloraminy príčinou vysušenia a podráždenia. V poslednej dobe sa však stále viac diskutuje o vplyve chloraminov na prudký rast počtu onemocnení astmou u detí a mládeže v rozvinutom svete.

Astma a kúpanie v bazéne

Prvé náznaky možnej spojitosti medzi astmou a kúpaním sa v bazénoch, dezinfikovaných chlórovými prípravkami sa začali diskutovať v súvislosti s výskytom vysokého počtu astmatikov medzi vrcholovými plavcami a tiež personálom bazénov. V priebehu Olympijských hier v Sydney prebehla tlačou okrem iného správa o tom, že viac ako štvrtina americkej plaveckej reprezentácie trpí astmou.

Na prelome tisícročia sa témou astmy a plávania začal intenzívne zaoberať predovšetkým výskumný tím okolo profesora Alfréda Bernarda z univerzity v belgickej Louvani. Hlavným prínosom ich niekoľkých výskumných prác je poznanie, že expozícia v bazénových halách trichloraminom môže byť jednou z významných príčin nárastu počtu astmatických onemocnení vo vyspelom svete.

Plávanie a návštevy bazénov všeobecne sú spolu považované za zdraviu prospešné činnosti. Preto je snaha získať pre túto aktivitu čo najviac detí a tiež v čo najskoršom veku. Dnes je plávanie už celkom bežnou súčasťou výučby telesnej výchovy i na väčšine našich škôl a materských škôl. Veľa škôl je naviac i prevádzkovateľmi bazénov. To bol tiež jeden z dôvodov prečo belgický tím zameral všetky svoje štúdie práve na predškolskú a školskú mládež.

Trichloramin ako najväčšie nebezpečenstvo!!!

Koncentrácie trichloraminu sa vo väčšine bazénových hál pohybujú v rozmedzí 0,1 - 1,0 mg/m3 , čo je výrazne viac ako u väčšiny ostatných látok znečisťujúcich ovzdušie, u ktorých najvyššie povolené koncentrácie väčšinou neprevyšujú 0,3 mg/m3.. Trichloramin je vysoko tekutá látka, ktorá spôsobuje podráždenie dýchacích ciest a očí a je tiež príčinou zápachu vzduchu v bazénových halách. Vďaka svojim chemickým vlastnostiam je trichloramin schopný prenikať hlboko do pľúc. Rizikovými faktormi, ktoré majú vplyv na koncentráciu trichloraminu okolo bazénov, sú hlavne: zaťaženie bazéna, teplota vody a prevádzka atrakcií.

Z okolností, ktoré sprevádza plávanie batoľat a detí, je možné usudzovať, že práve táto skupina je najohrozovanejšia. Vyššie spomenuté rizikové faktory sa veľmi často prejavujú práve u detských bazénov a u bazénov, určených pre plávanie batoľat. Koncentrácia plavcov je v týchto bazénoch väčšinou veľmi vysoká, teplota vody je vyžadovaná vyššia ako 30 °C a bazénové atrakcie sú tiež veľmi častým doplnkom týchto bazénov.

Detské pľúca naviac prechádzajú vývojom až do cca 8 rokov veku a po celé toto obdobie sú samozrejme voči účinkom trichloraminu citlivejšie ako pľúca dospelého človeka. Belgický výskumný tím preukázal, že expozícia trichloraminu v koncentráciách, aké sú v bazénových halách bežné, spôsobuje vo vnútri pľúc zmeny, ktoré môžu mať veľmi silný vplyv na rozvoj astmy. Trichloramin spôsobuje porušenie pľúc podobné tomu, ktoré si spôsobujú aj fajčiari.

Najohrozovanejšie skupiny detí sú hlavne deti z rodín s výskytom astmy u rodičov, s alergiami a imunitnými onemocneniami.

Cieľom tejto informácie nie je vyvolať paniku medzi rodičmi detí alebo snáď dokonca polemizovať s mnohými pozitívnymi prínosmi plávania pre ľudské telo. Hlavnou snahou je upozorniť verejnosť a hlavne prevádzkovateľov bazénov, že toto zdravotné riziko je realitou, a že kúpanie vo vnútorných bazénoch s vodou upravovanou chlórovými prípravkami je zrejme jedným z faktorov ovplyvňujúcich prudký nárast počtu astmatických onemocnení.

V súčasnej dobe je možné vďaka moderným technológiám úpravy vody účinne znižovať množstvo vedľajších produktov chlorácie, ktoré sa vo vode formuje.


Create your website for free!