Pre chov zvierat

OXYCHLORINE je možné aplikovať v chove hospodárskych zvierat rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých priestoroch, prípadne dezinfekcia striekaním), resp. môže byť súčasťou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.

OXYCHLORINE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd. Tento produkt je možné bezpečne vypúšťať do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže byť použitý vo všetkých štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nevybieluje povrchy ani materiály, môže sa aplikovať vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá.

OXYCHLORINE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín.
Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože napodobňuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu.

V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný. Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd.

Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho použití. Práve naopak, roztok OXYCHLORINE je účinný aj v odpadových vodách a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by baktérie, vírusy, plesne a spory mali schopnosť vyvinúť odolnosť voči tomuto roztoku.V chove poľnohospodárskych zvierat má OXYCHLORINE veľmi široké použitie a to najmä v oblasti dezinfekcie prostredia chovu, náradia, obuvi, odevov a technologických zariadení, ako aj motorových vozidiel a ostatných poľnohospodárskych mechanizmov, ale aj priamo v oblasti starostlivosti o zdravie poľnohospodárskych zvierat.

Aplikáciou roztoku OXYCHLORINE sa zabezpečí kvalitný zdravotný stav hospodárskych zvierat. Rovnako sa zvýši ich celková kondícia. Aplikáciou OXYCHLORINE sa zvýši aj kvalita napájacej vody, čistenie vzduchu v priestoroch chovu a v prípravovniach krmív. Súčasne sa výrazne ovplyvní mortalita (úmrtnosť) a zníži používanie liekov, najmä antibiotík.

Výsledky testov dokazujú, že pravidelné zamlžovanie priestorov roztokom OXYCHLORINE radikálne zlepšuje kvalitu vzduchu a dodávanie roztoku do pitnej vody zlepšuje celkovú kondíciu stáda. Nádrže, potrubia, filtre a napájacie linky sú zbavené mikrobiologického zaťaženia. Udržuje sa optimálny zdravotný stav zvierat, dochádza k poklesu úhynu zvierat, radikálne sa znižuje rutinné užívanie antibiotík a zníži sa pomer krmiva k prírastkom hmoty, zlepšením a skvalitnením krmiva. Návratnosť investícií je veľmi rýchla. Veľmi dôležitým je aj fakt, že dezinfekcia, a čistenie chovu poľnohospodárskych zvierat (podlahy stropy, napájače, a príslušenstvo, striekaním zamlžovaním ...) sa čistia a dezinfikujú za prítomnosti zvierat (nie je potrebné ich vyskladnenie počas tohto procesu). Práve naopak, pri zamlžovaní priestoru ustajnenia padajú na hospodárske zvieratá mikročastice roztoku OXYCHLORINE a tieto čistia a dekontaminujú aj pokožku, srsť prípadne perie poľnohospodárskych zvierat a prečisťujú ovzdušie.

Použitie OXYCHLORINE ako konzervačného prípravku, sa doporučuje pri príprave a ochrane zeleného krmiva - siláže bez akýchkoľvek vedľajších účinkov na kvalitu zeleného krmiva.

OXYCHORINE má pre reguláciu chorôb poľnohospodárskych zvierat unikátne vlastnosti a to najmä antibakteriálne a dezinfekčné účinky, ako aj biostimulačný efekt. Veľmi dôležitou je prevencia a to podľa individuálnej technológie živočíšnej výroby v každom konkrétnom hospodárstve. Rovnako dôležitou je aj dezinfekcia pevných odpadov, ktoré pri poľnohospodárskej výrobe vznikajú.

Dodávateľ roztoku OXYCHLORINE disponuje podrobne vypracovanými projektmi ochrany chovu ošípaných, hovädzieho dobytka, hydiny (výroby vajec), oviec a rýb.

Každý projekt obsahuje podrobnú metodiku aplikácie OXYCHLORINE v konkrétnom chove a to najmä z hľadiska hygieny chovu, ochrany zdravotného stavu hospodárskych zvierat, ako aj celkového ovplyvnenia ekonomiky toho ktorého chovu, najmä celkovým znížením nákladov na dezinfekciu, vakcináciu, veterinárne služby (liečenie), čo v konečnom dôsledku predstavuje lepšie hospodárske výsledky.Kúpiť si prípravok OXYCHLORINE môžete tu v našom e-shope

Create your website for free!