Pre čistenie vody

Baktericídne a čistiace vlastnosti aktivovaného roztoku OXYCHLORINE umožňujú ich aplikácie v širokom slova zmysle. Testovaním tohto roztoku proti E-coli, Salmonele spp., Pesudomonas aeruginosa a legionele pneumophila v nezávislom inštitúte bolo preukázané, že OXYCHLORINE je ekologicky absolútne bezpečný, netoxický a nedráždivý roztok a je primeranou náhradou všade tam, kde sa používajú tradičné chemikálie, ale aj kde tieto chemikálie zlyhávajú.
Z týchto dôvodov je OXYCHLORINE s vysokým dezinfekčným účinkom predurčený k tomu, aby sa stal preferovaným prostriedkom pre mnohé postupy v sterilizácii, dezinfekcii a v úprave vody.
Úlohou moderných technologických zariadení, určených k dezinfekcii vody, je hľadanie metód, ktoré by v sebe absorbovali najlepšie vlastnosti známych dezinfekčných prostriedkov a súčasne by odstránili ich vedľajšie toxické a karcinogénne účinky.
Pri výrobe OXYCHLORINE sa podarilo vyriešiť otázku racionálneho spojenia pozitívnych vlastností známych oxidantov - chlór, chlórdioxid, ozón, pričom je vyriešený problém so zostatkovými produktmi chlórovania a ozónovania. Namiesto fliaš a nádrží s tekutým chlórom na čistiacich staniciach pitnej a úžitkovej vody, resp. v čističkách priemyselných, komunálnych alebo odpadových vôd, v systéme čistenia vody a v plaveckých bazénoch je možné používať a aplikovať roztok OXYCHLORINE
Roztok Oxychlorine účinne dekontaminuje vodu v bazénoch. Takto upravená voda nevykazuje zápach po chlóre, nedráždi pokožku a oči. Zabraňuje usadzovaniu sedimentov. Predstavuje jednoduchú manipuláciu pri čistení vody roztokom Oxychlorine a nevytvára pre personál a ani pre klientov žiadne ekologické alebo zdravotné nebezpečenstvo.
Výskyt rezistentných deformácií baktérií, problém legionelly a existencia ďalších problémov, spojených so zlúčeninami chlóru a ich dopadom na životné prostredie v poslednej dobe podporuje enormný záujem o alternatívne a ekologické spôsoby čistenia vody pitnej, ako aj úžitkovej.
Takto upravená voda je bezpečná bez nežiaducich účinkov chlóru a ďalších chemikálií, používaných pri čistení a dezinfekcii vody.
Táto skutočnosť je obzvlášť dôležitá pre pokožku kúpajúcich sa, ktorá býva vystavená negatívnym vplyvom chlórovanej pitnej alebo úžitkovej vody. Výsledky aplikácie roztoku Oxychlorine preukazujú skutočnosť, že:
-každodenné pridávanie roztoku v pomere cca 1:1000 litrom zaručuje efektívnu dekontamináciu vody. Tieto informácie sú získané z mikrobiologických skúšok, ktoré vykonávajú nezávislé inštitúcie a ktoré sledujú, či chemické komponenty upravenej vody vyhovujú požadovaným štandardom,
Oxychlorine je vhodný nielen pre ochranu vody v tom najširšom slova zmysle, ale je vhodný aj na čistenie komunikačných priestorov čističiek odpadových vôd, vodárenských spoločností, prezliekarní a ostatných priestorov spojených s čistením a ohranou pitnej alebo úžitkovej vody,
-čas, potrebný pre dekontamináciu vody je ďaleko kratší, ako v prípade aplikácie klasickej chémie (viď porovnanie v prílohe).

Oxychlorine nespôsobuje usadzovanie v potrubiach, v hadiciach a preto nie je potrebné rozoberať časti rôznych technologických zariadení (napr. trysky a ďalšie) na rozdiel od iných používaných technológií a chemikálií. Rovnako nie je potrebné zabezpečovať skladovanie chemikálií, nie je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s chemikáliami, nie je potrebné likvidovať obaly z chemikálií osobitným spôsobom.

Kúpit si prípravok OXYCHLORINE môžete tu v našom e-shope.


Create your website for free!