Pre vodu vo vírivke, bazéne, jaccuzi.

Ochrana bazénových vôd.

Požiadavky na kvalitu bazénových vôd sú v súčasnej dobe prísne či už z hľadiska filtrácie, dezinfekcie alebo zabezpečenia mikrobiologickej stability bazénovej vody. Kúpajúci vnášajú do bazénovej vody znečisťujúce látky ako vlasy, časti kože, zostatok kozmetických prípravkov, pot, moč a ďalšie nečistoty. Kúpajúci príjme ústami do tela počas vodnej zábavy minimálne 50 ml bazénovej vody. Na základe skúseností odborníkov existujú problémy v hygiene bazénových vôd, spôsobené prevažne nedostatočnou odbornou spôsobilosťou personálu, jeho zlyhaním, technickými nedostatkami bazénových technológií, ktoré prevažne spočívajú v nízkej automatizácii a tým sú závislé na ľudskom faktore, ktorý postupne pri absencii kontrolných mechanizmov skôr či neskôr zlyháva. Rovnako dôležitou sa stáva skutočnosť, že prevádzkovatelia bazénových vôd používajú bazénovú chémiu (kyselinu sírovú, chlornan sodný, duozón a ďalšie chemické prípravky).

Ak sa zvýši teplota bazénovej vody nad 25 °C je potrebná intenzívnejšia starostlivosť o kvalitu tejto vody. Na vodu v bazénoch pôsobí množstvo faktorov, ktoré významne ovplyvňujú jej kvalitu. Bazénové vody znečisťujú najmä rôzne mikroorganizmy zo vzduchu, ako aj nečistoty a mikroorganizmy, ktoré do bazénových vôd zanesú kúpajúci sa ľudia. Živé organizmy vytvárajú v takýchto vodách kultúry a riasy, ktoré spolu s ich výlučkami intoxikujú bazénovú vodu a tým aj organizmus človeka.

Aby bolo možné uvedeným javom zabrániť, používajú sa k tomuto účelu filtračné zariadenia bazénovej techniky a bazénová chémia. Prostredníctvom bazénovej chémie sa v súčasnej dobe zabezpečuje dezinfekcia bazénových vôd, dochádza k obmedzeniu tvorby rias, k úprave pH a redox potenciálu, rovnako dochádza k vyzrážaniu jemných nečistôt, k obmedzeniu hrdzavenia kovov a betónov.....

Zamorenie bazénovej vody napríklad baktériami zlatého stafylokoka (Staphylococcus Aureus), kvasnými baktériami (Escherichia Coli), baktériami Pseudomonas Aeruginosa, baktériami Legionella Pneumophila, hubami spôsobujúcimi mykózu kože alebo vírusmi napríklad HSV (vírusom herpesu) to je často nevyhnutnosť uzavretia bazénu počas cca 2 týždňov, ktorá je spojená so stratou klientov, nákladnou výmenou a ohrievaním novej vody.

Voda používaná v bazénoch, či sú to rodinné, rehabilitačné, alebo veľké komerčné bazény, musí spĺňať fyzikálnu, chemickú, bakteriologickú a biologickú nezávadnosť. Každý kúpajúci sa zanesie do bazénovej vody v priebehu niekoľkých minút desiatky tisíc mikroorganizmov, ktorým by množenie v neošetrenej vode veľmi vyhovovalo.

Z tohto dôvodu je potrebné venovať pozornosť úprave bazénovej vody. Možné spôsoby znečistenia bazénovej vody sa posudzujú najmä z hľadiska mechanického, fyzikálneho, chemického, bakteriologického a biologického. Mechanické znečistenie ako sú vlasy, čiastočky kože, textilné vlákna, tráva, lístie, piesok, hlina, hmyz a ďalšie je možné odstrániť filtráciou a prefiltrovaná voda sa cez trysky vracia do bazéna.

Chemické znečistenie tvoriace koloidné látky, vytvárajú nepravý roztok, zapríčiňujú zákal, prípadne zafarbenie vody. Zisťujú sa vizuálnou kontrolou. Ich odstránenie sa robí koaguláciou. Príslušná chemikália nečistoty vyvločkuje a vločky sa zachytia pri filtrácii vo filtri.

Rozpustné látky tvoria pravé roztoky, sú to zvyšky mydla, kozmetické prípravky, pot, moč, chloridy, dusitany, dusičnany, zlúčeniny fosforu, amoniak, trihalometany, chlorfenoly a ďalšie. Bakteriologické znečistenie spôsobujú baktérie, ktoré sú likvidované najčastejšie chlórom, ozonizáciou, UV žiarením, elektrolýzou slanej vody (tento spôsob deklaruje výrobu tzv. morskej vody, pričom sa jedná o podvod), elektrolytickou emitáciou iónov medi a striebra teda Ionizáciou, a bezchlórovými technológiami, ako je najmä aktívny kyslík. Biologické znečistenie sa prejavuje rastom mikroorganizmov, množením rias, plesní, červov, nálevníkov, a sinicami. Ich odstránenie sa uskutočňuje najmä pridávaním algicídov, ktoré narúšajú látkovú výmenu rias a tým aj ich rozmnožovanie. Najčastejšie kontrolovanými vlastnosťami sú: teplota, farba, pach, zákal, hodnota Cl, pH, ORP a tvrdosť vody.

Pre dezinfekciu bazénovej vody sa bežne používa chlór plynný, tekutý alebo v tabletovej forme. Ak sa chlór dávkuje do bazénovej vody, vzniká voľný chlór, alebo chlór viazaný. Voľný chlór dezinfikuje vodu a má oxidačný účinok. Jeho reziduálny (zvyškový) účinok znamená, že ešte nejakú dobu po aplikácii má dezinfekčný účinok. Preto sa meria zvyškový chlór, jeho hodnota by mala byť 0,3 - 0,5 mg/l. Ak sa stane, že bazénová voda zapácha, pália z nej oči alebo sliznica a vysušuje sa pokožka, pričom koncentrácia voľného chlóru je do 0,6 mg/l, môže to byť dôsledok reakcie organických nečistôt obsahujúcich dusík s chlórom, z ktorého vzniká chlór viazaný, tvorený z chloramínov. Voda, v ktorej prevláda chlór viazaný, obsahuje málo voľného Cl. Chloramíny sú zodpovedné za zápach po chlóre, za pálenie očí a vysušovanie pokožky. Ako karcerogény sú označené trihalometany THM, ktoré vznikajú pri nesprávnej úprave vody. Hodnota pH je dôležitou veličinou na posudzovanie kyslosti, alebo zásaditosti bazénovej vody. Priveľmi nízka, alebo vysoká hodnota pH môže dráždiť oči, pokožku, alebo sliznicu. V neposlednom rade podporuje korodovanie bazénových súčastí a zle vplýva aj na materiály z ktorých sú samotné bazény vyrobené. Vysoká hodnota pH podporuje rast rias a baktérií a spomaľuje účinky dezinfekčných prípravkov. pH je negatívny logaritmus koncentrácie protónov, alebo vodíkových iontov ( H+) v kvapaline.

Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) determinuje prospešnosť vody pre zdravie, stav dezinfekčnosti vody a mieru zostávajúceho kyslíku, obsiahnutého vo vode. Organické látky, ktoré spôsobili znečistenie vody znižujú redox potenciál a látky schopné oxidácie, ako chlór, ozón, alebo aktívny kyslík redox potenciál zvyšujú. ORP určuje bakteriologickú kvalitu vody. ORP zaručuje prevenciu proti mikróbom a baktériám, ktoré by sa mohli vyskytnúť v neošetrenej bazénovej vode. Total Dissolved Solids (TDS) predstavuje množstvo rôznorodých látok rozpustených vo vode. Tieto látky môžu byť minerálne soli, vápnik, organické a anorganické látky a častice sulfátov, silikátov, moču, deodorantov, parfémov, olejov na opaľovanie a kozmetických prípravkov. Ideálna hodnota TDS je 900 ppm. Teplota vody je najčastejšie udávaná v °C. Priamoúmerne súvisí s dĺžkou filtrácie a pravidelnosťou dezinfekcie bazéna. Ak sa teplota bazénovej vody zvýši nad 25 °C, je potrebná intenzívnejšia starostlivosť o kvalitu tejto vody.

Súčasné trendy

Stav "prechemizovania" bazénových vôd, ako aj priestorov prezliekarní, prístupových komunikácii k bazénom a k jednotlivým procedúram, priestorov reštauračných zariadení, ako aj ďalších prístupných miest v okolí wellness systémov v mnohých akuaparkoch negatívne vplýva na zdravie návštevníkov, zamestnancov, na životné prostredie a celkový rozvoj týchto podnikateľských aktivít.

Opatrenia v oblasti kontroly znečistenia životného prostredia a ochrany zdravia často nedržia krok s ekonomickým rozvojom týchto aktivít. Z týchto dôvodov sa termín "enivoronmentálne zdravie" začal používať v kontexte minimalizovania nebezpečenstva poškodzovania životného prostredia a stav zdravia obyvateľstva, ktorý je ovplyvňovaný práve životným prostredím.

Uznesením vlády SR bol schválený aktualizovaný akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR, ktorý určil medzi priority pre Ministerstvo zdravotníctva SR okrem iných aj kontrolu stavu rekreačných vôd a kúpalísk a postupné presadzovanie "enviromentálneho zdravia" a zdravotnej bezpečnosti aj v tejto oblasti, pretože "nebezpečenstvo z vody" patrí medzi základné riziká obyvateľstva, osobitne detí a mládeže.

Postupné znižovanie množstva a druhov karcinogénnych, teratogénnych, mutagénnych a ďalších škodlivých látok v životnom prostredí, osobitne v potravinovom reťazci a vo vode patrí už dnes medzi základné ciele environmentálnej politiky SR.

Viazaný chlór a astma - súvislosti a prevencie

Tento roztok, je bezpečný, nespôsobuje alergie, nedráždi pokožku, nosné ani očné sliznice. Rozkladá sa na bezpečné zdrojové látky (vodu a soľ), pričom ničí všetky druhy baktérií, spór, vírusov a piesni, medzi ktoré patrí napr. aj veľmi nebezpečná Legionella pneumophila a nezanecháva nebezpečné zbytkové produkty. Vďaka týmto vlastnostiam je biocidný roztok optimálny k dezinfekcii a úprave bazénových vôd. Nezanecháva silný zápach po chlóre.

Ekologická dezinfekcia úprava pH bazénovej vody

GZS Chemicals Slovakia s.r.o. zabezpečuje dodávku roztoku, pod obchodným názvom Oxychlorine .

Tento roztok, je bezpečný, nespôsobuje alergie, nedráždi pokožku, nosné ani očné sliznice. Rozkladá sa na bezpečné zdrojové látky (vodu a soľ), pričom ničí všetky druhy baktérií, spór, vírusov a piesni, medzi ktoré patrí napr. aj veľmi nebezpečná Legionella pneumophila a nezanecháva nebezpečné zbytkové produkty. Vďaka týmto vlastnostiam je biocidný roztok optimálny k dezinfekcii a úprave bazénových vôd. Nezanecháva silný zápach po chlóre.

Aktívne látky Cas-No Einics-No Wt/vol % symboly
Chlorid sodný 7647-14-5 231-598-3 0,26 % NaCl
Kyselina chlórna 90-92-3 231-959-5 0,05 % HClO
+ + + +
Chlornanové Ionty 7681-52-9 231-668-3 OCl
Voda 7732-18-5 231-791-2 99,69 % H2O

K dezinfekcii bazénových vôd sa používa biocidný roztok, ktorý má koncentráciu aktívneho chlóru 0,05 % (500 mg na liter), pH 6.5 - 7,5, ORP ( oxidačno-redukčný potenciál) v rozsahu + 800 až + 1100 mV..

K akým záverom sa dospelo pri aplikácii roztoku Oxychlorine do bazénových vôd?

Konkrétne množstvo aplikovaného roztoku je podmienené množstvom bazénovej vody, počtom kúpajúcich sa v danom čase, rýchlosťou cirkulácie a pod.

Roztok OXYCHLORINE nevyžaduje osobitné režimové opatrenia pri skladovaní (ako je to potrebné v prípade bazénovej chémie), taktiež aplikácia roztoku do bazénovej vody nevyžaduje ochranné prostriedky pre zamestnancov, ako aj likvidáciu obalov po toxických chemikáliách podľa osobitných požiadaviek právnych noriem EU. Čas, potrebný na dekontamináciu bazénovej vody, bol podstatne kratší oproti bežným metódam. Roztok nespôsobuje počas prevádzky žiadne usadeniny v bazénových technológiách.

Kúpajúci zisťujú, že bazénová voda nepáchne po chlóre, zmizol pocit pálenia očí a výskyt rôznych negatívnych kožných reakcií, najmä u zamestnancov, ktorí sa v takomto prostredí pohybujú permanentne každý deň. Čas potrebný na dekontamináciu bazénovej vody je podstatne kratší oproti bežným metódam. Roztok nespôsobuje žiadne usadeniny v bazénových technológiách na rozvodoch, v armatúrach, filtroch a preto nie je potrebné rozoberať tieto zariadenia z dôvodu ich čistenia a údržby. Práve naopak, roztok OXYCHLORINE postupne odstraňuje z rozvodov, armatúr a filtrov vodný kameň a iné anorganické usadeniny.

Skúsenosti z aplikácie OXYCHLORINE

efektívna metóda dezinfekcie a úpravy bazénovej vody,

odstránenie zápachu po chlóre, pokožka kúpajúcich (najmä detí) nevykazuje podráždenie ako po chlóre,

v bazénovej vode sa nezrážajú sedimenty a nevytvárajú sa usadeniny na bazénovej technológii,

ORP bazénovej vody a jej čistota sa udržiava bez použitia bazénovej chémie,

roztok je vhodné používať aj pri čistení, dezinfekcii a sterilizácii komunikačných priestorov pri bazénoch, v priestoroch prezliekarní, reštauračných zariadení a v priestoroch kde sú poskytované jednotlivé preventívno-liečebné procedúry.

Roztok v plnom rozsahu nahradí dávkovanie chlornanu sodného, Duozónu a ďalších chemikálií, určených na zabezpečenie hygieny bazénových vôd, na elimináciu vodného kameňa, slizu a rozvoja rias.

Aplikácia tohto roztoku nevyžaduje:

zavedenie a aplikáciu osobitných režimových opatrení, ako v prípade dávkovania bazénovej chémie,

pravidelné preškoľovanie zamestnancov, ktorých do náplne práce patrí skladovanie, dávkovanie a manipulácia s bazénovou chémiou,

vedenie príslušnej administratívnej agendy v súlade s platnými právnymi normami,

pravidelnú kontrolu dodržiavania pracovných povinností zo strany týchto zamestnancov,

osobitné podmienky na skladovanie bazénovej chémie a na likvidáciu obalov,

nebezpečenstvo, ktoré hrozí zamestnancom na zdraví v prípade zasiahnutia organizmu bazénovou chémiou.

Nie zanedbateľným je aj fakt, že v prípade postriekania tela (očí, tváre...) roztokom nedôjde k žiadnej ujme na zdraví, rovnako v prípade dávkovania väčšieho množstva roztoku nedôjde k ohrozeniu zdravia návštevníkov. Tým, že roztok zabraòuje ukladaniu sa vodného kameòa do systému bazénových technológií a zabraòuje vzniku slizu a rias, znížia sa náklady aj na odstraòovanie týchto problémov.

Do bazénovej vody sa OXYCHLORINE dávkuje rovnakým spôsobom ako bazénová chémia, v súčasnej dobe používaná. Výsledky aplikácie roztoku Oxychlorine preukazujú skutočnos, že: -každodenné pridávanie roztoku v takom pomere, aby bazénová voda vykazovala 0,5 až 1 ppm, zaručuje efektívnu dekontamináciu vody. Tieto informácie sú získané z mikrobiologických skúšok, ktoré vykonávajú nezávislé inštitúcie a ktoré sledujú, či chemické komponenty upravenej vody vyhovujú požadovaným štandardom,

užívatelia sa v bazénoch kúpu vo vode bez zápachu chlóru, bez pálenia očí a bez výskytu negatívnych kožných reakcií,

Oxychlorine je vhodný nielen pre ochranu bazénovej vody, ale je vhodný aj na čistenie priestorov bazénu, prezliekarní, ostatných priestorov spojených s bazénom alebo v súvislosti s poskytovaním ďalších služieb (sauny, masáže, kozmetika, reštauračné a ubytovacie zariadenia a ďalšie),

čas, potrebný pre dekontamináciu bazénovej vody je ďaleko kratší, ako v prípade aplikácie klasickej bazénovej chémie.

Oxychlorine od niekoľkých sekúnd po niekoľko minút po aplikácii v likviduje patogénne mikroorganizmy,

Kúpiť prípravok OXYCHLORINE si môžete tu v našom Betrix e-shope.


Create your website for free!